ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ลออ บุญเกษม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Buyer Coalition Scheme for Motivator and Trustee บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Multiple-Source Utility Scheme for e-Commerce Buyer Coalitions บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Hybridizing principles of the ELECTRE III method with case-based reasoning for a travel advisory system วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ละออ บุญเกษม An Awareness-based Meta-Mechanism for e-Commerce Buyer Coalitions บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ละออ บุญเกษม Survey on Trust in Buyer Coalition Schemes บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก