ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ลดารัตน์ ศรรักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจแบบผสมผสานของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก