ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Continuity of Home and Change of House: Impacts of re-housing on informal dwellers in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Professionals-People Collaborative Housings as Vernacular Design: Discussion of housing design process in Bangkok’s informal settlements สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร We Speak Louder than Before: A Reflection on Participatory Housing Design in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Housing development and vulnerability reduction in informal railway settlements in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร We are not squatter anymore: An image reconstruction and capital conversion of informal settlements in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร An Assessment Framework of Vulnerabilities caused from Flooding within the Low-income Settlements, Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Lived experience as an approach to understand a meaning of security and safety: an embodiment in disabling public realm สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร ดร.อันธิกา สวัสดิศรี การจัดการน้ำท่วมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนรายได้น้อย  สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร ดร.อันธิกา สวัสดิศรี An Analytical Framework for Housing Development: an impact on quality of life in later life สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร & อ.วิรัตน์ รัตตากร บทบาทของสถาบันการศึกษาและชุมชนในการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม:กรณีศึกษาชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร อภิรดี เหล่าดารา พิษณุ ธนประสิทธิ์พัฒนา ปีรพจน์ เพชรมีศรี (หนังสือ) ประสบการณ์การต่อสู้ เครือข่ายสลัมสี่ภาค สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร การลดความเปราะบางจากน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีท้องถิ่น ในชุมชนรายได้น้อย: กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Cultural norms as an obstruction on accessible footpaths for all in Bangkok สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร User Involvement in Applying Universal Design from Global to Local Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Rethinking on access law implementation: a case of the hundred-years-old community in Bangkok สถาปัตยกรรมและอาคาร community planning View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร ความหมายของคำว่า บ้าน ของคนไร้บ้าน สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และคณะ A New House, A New Home Re-housing of Informal Dwellers in Bangkok, Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และคณะ แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และคณะ ความหมายของคำว่า บ้าน ของคนไร้บ้าน สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ ในการใช้อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ผลงานร่วมกับ รุจา อินทสระ) สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View

 

หน้าหลัก