ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฤดี หลิมไพโรจน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสินค้าแฟชั่นรุ่นใหม่ (New Arrival) กรณีศึกษากลุ่มเมโทรเซ็กชวล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ The Impact of Online Social Network Membership and Its Use on Online Purchase บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ (MK) ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (IB) อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวจังหวีดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยด้านการตลาดและภาพลักษณ์ของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยด้านการตลาดและภาพลักษณ์ของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยด้านการตลาดและภาพลักษณ์ของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจที่มีต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจที่มีต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก