ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รุ่งนภา แสงเพ็ง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.รุ่งนภา แสงเพ็ง การบริการกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.รุ่งนภา แสงเพ็ง เทคโนโลยี RFID กับการประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View

 

หน้าหลัก