ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รุจิพรรณ สัมปันนา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.รุจิพรรณ สัมปันนา Noise enhanced array signal detection in P300 speller paradigm using ICA-based subspace projections วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

 

หน้าหลัก