ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัตพล มนตเสรีวงศ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ รัตพล มนตเสรีวงศ์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยการสร้างคุณค่าของตราสินค้าคุณภาพในการบริการและเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ: กรณีศึกษาร้านการแฟแบรนด์ไทยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก