ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Realistic vs. fictional violence in entertainment media: Relative effects on youth’s aggression นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Collectivism-individualism & self-construal: How values predicts Thai youth’s responses to anti-drug advertisement นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Relative effect of anti-liquor messages on Thai youths’ intention to reduce liquor consumption นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ งานวิจัยการตอบสนองต่อโฆษณาของผู้ฟัง: กรณีศึกษารายการวิทยุในเครือ GMM Mediaสถานีวิทยุ Green Wave นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ ตำรา การวิจัยการโฆษณา ศึกษาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Creative Strategies and Executions of Shampoo and Conditioner Advertisements in Women Magazines: A Comparative Study of China and Thailand นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View

 

หน้าหลัก