ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัฐพล ท่อนแก้ว

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บัญชี รัฐพล ท่อนแก้ว และผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อิ่มอบแห้งของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก