ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัฐพงษ์ ภิญโญโสภณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ อ.รัฐพงษ์ ภิญโญโสภณ ผลงานสร้างสรรค์ การเขียนบทละครเวทีเรื่อง คนเก็บขยะ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.รัฐพงษ์ ภิญโญโสภณ ผลงานสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีเรื่อง คนเก็บขยะ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก