ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ เขียนบทละครและแสดงละครเรื่อง อาจไม่ใช่บทละคร นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ กำกับการแสดง ละครเวทีเรื่อง The Death of Scientist นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ เขียนบทละคร Project สุดท้าย กับความตายของนักวิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.รัฐพงศ์  ภิญโญโสภณ ผลงานสร้างสรรค์ การเขียนบทละครเวทีเรื่อง คนเก็บขยะ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.รัฐพงศ์  ภิญโญโสภณ ผลงานสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีเรื่อง คนเก็บขยะ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก