ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัฐพงค์ สุภาภา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิติศาสตร์ ดร.รัฐพงค์ สุภาภา การนำสัญญาบริการมาปรับใช้ในธุรกิจการสำรวจและการผลิตปิโตเลียมใน ประเทศไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.รัฐพงค์ สุภาภา An Analysis of Expropriate standard under ACIA นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.รัฐพงค์ สุภาภา Updated on the Current Situation of Upstream Petroleum Investment in Thailand นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

 

หน้าหลัก