ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัชดาพร สังวร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ อ. รัชดาพร สังวร ปัญหาทางกฎหมายของการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาแรงงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของสถานพยาบาลเอกชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร การแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินได้ของแพทย์ตามประมวลรัษฎากรและข้อสังเกตบางประการ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ร่วมกับคุณอารียา อนันต์วรรักษ์ เครดิตภาษีต่างประเทศสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์รัชดาพร สังวร ข้อคิดเห็นบางประการสำหรับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคณะบุคคล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

 

หน้าหลัก