ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ระวีวรรณ แก้ววิทย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ อ.พนิดา ตันศิริ วิทูรย์ ตันทอง สุนันทา ดีเฉย ภาณุพงศ์ วรเดช อัปสร แก้วบุญมี การพัฒนาระบบขายของชำ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณแก้ววิทย์ อ.พนิดา ตันศิริ สรัลนุช ภัทรวิริยะกิจ พัทธ์ธีรา รุจิระนพวัฒน์ ปรุงสุคนธ์ กมลรัตนกุล อธิวัฒน์ จิรวิทยาภรณ์พัทธนันท์ ทรัพย์รุ่งเรือง การพัฒนาระบบขายส่ง-ปลีกน้ำแข็ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ Integration And Assessment Of Information Systems In Teaching And Learning After The Flood Crisis Of Thailand: A Case Study Of Bangkok University การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

 

หน้าหลัก