ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รสชงพร โกมลเสวิน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ รสชงพร โกมลเสวิน การประเมินผลภาพรวมความพึงพอใจ 4 กระบวนงาน การให้บริการ ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ รสชงพร โกมลเสวิน การรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน Meta-Research on Public Broadcasting: Case Study of European Union and Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ. ดร.รสชงพร โกมลเสวิน การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน Perceived Roles and Performance of PRD and Its Regional Districts and Media Organization นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน ผศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Ethnocentrism and Rhetorical Sensitivity in the New Media Age: A Case Study of Bangkok University Students (Co-authored with James Chow and Ratanasuda Punnahitanond) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (PR Research and Evaluation) นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอื่นๆ View
2558 นิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน อ.สาริกา ค้าสุวรรณ บทความวิจัย เรื่อง Medical-related factors and perceived image of medical tourism in Thailand Case study of Middle-east สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก