ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รวิพรรณ สุภาวรรณ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ Does CSR branding matter to the young consumers in Thailand The mediation effect of product brand attitudes บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ Green marketing A structural equation modelling of its antecedents and influences on Thai consumer's puechase. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ อิทธิพลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงอ้างอิงและชื่อเสียงของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าของตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์หรูหราของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ The Effect of Technology Acceptance Model on Behavioral Intention to Use Facebook Live: The Mediating Role of Attitude บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้บริการ Pre-order เครื่องสำอางผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับปัญ์ญจทรัพย์ ปัญญาไว) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ภาพลักษณ์และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อเครื่องสำอางค์ในร้าน Drugstore ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับหิรัญ หิรัญประทีป) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ การสื่อสารออนไลน์แบบปากต่อปาก และทัศนคติ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารเกาหลี ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับเจริญขวัญ วงค์เพ็ญ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก