ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รวิพรรณ สุภาวรรณ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ Does CSR branding matter to the young consumers in Thailand The mediation effect of product brand attitudes บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ Green marketing A structural equation modelling of its antecedents and influences on Thai consumer's puechase. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ อิทธิพลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงอ้างอิงและชื่อเสียงของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าของตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์หรูหราของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก