ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รวิชุดา บรรจงมณี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.รวิชุดา บรรจงมณี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.รวิชุดา บรรจงมณี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก