ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รพีสร เฟื่องเกษม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.รพีสร เฟื่องเกษม ผศ.ธมกร ธาราศรีสุทธิ Determinants of Dividend Policy of Listed Companies in Market for Alternative Investment (MAI) of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2558 เศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีกลุ่มอุสาหกรรมธุรกิจบริการ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาธนาคารขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ผลกระทบนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษาประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน View

 

หน้าหลัก