ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ระดับความเชื่อมั่นส่วนบุคคล ด้านหัวหน้างาน ด้านกระบวนการ และด้านองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ CSR: กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ความไว้วางใจและความจงรักภักดีเชิงเจตคติในแบรนด์ ในฐานะตัวแปรส่งผ่านของการสนับสนุนด้านการตลาด และความภักดีเชิงพฤติกรรมการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทน้ำมัน 2 บริษัท บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทยกับธุรกิจต่างชาติตามการรับรู้ของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าระหว่างองค์การธุรกิจที่มีลักษณะต่างกัน กรณีศึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ เปรียบเทียบการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมตามการรับรู้ของผู้บริโภคจำแนกตามเจ้าของธุรกิจและประเภทธรุกิจ กรณีศึกษาธุรกิจพลังงานและสินค้าอุปโภคและบริโภคของไทยและต่างชาติ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจตามความคิดเห็นของลูกค้า กรณี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก