ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ยุวรา ฤทธิ์ดอน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ยุวรา ฤทธิ์ดอน ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านำเข้าหรูหราของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก