ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ ปัจจัยเชิงเหตุ การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ ตำรา: มนุษย์กับสังคม พิมพ์ครั้งที่ 15 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก