ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ ปัจจัยเชิงเหตุ การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ ตำรา: มนุษย์กับสังคม พิมพ์ครั้งที่ 15 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ (ทำร่วมกับ อ.ธณกนก เชื้อทอง) การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและความสามารถในการจัดทำโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ (ทำร่วมกับ อ.ปารดา เพชรมณี) การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน และความสามารถในการทำโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในรายวิชาศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลกและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด การศึกษา การเรียนการสอน View

 

หน้าหลัก