ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มาริสา ต่อทีฆะ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ เชิงเส้นหรือเชิงโค้ง : ความเครียดกับผลการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์โครงการนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ Differences in Self-Immunity Behavior under the Philosophy of Sufficiency Economy of Science Undergraduates การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ การศึกษาข้ามวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ A Logistic Regression Analysis of Factors Affecting Self-Immunity Behavior under the Philosophy of Sufficiency Economy among the Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ ความสัมพันธ์รูป U คว่ำระหว่างความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ การศึกษาพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก