ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มารยาท โยทองยศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.มารยาท โยทองยศ ดร.มยุรี เสือคําราม อ.ไพรัตน วงษนาม การพัฒนาแบบประเมินผลลัพธ  การเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไปที่บูรณาการอัตลักษณ  มหาวิทยาลัยโดยผานการวิเคราะห์ทฤษฎีตอบสนองขอสอบแบบพหุภาค: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.มารยาท โยทองยศ ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีกูเกิลแอปส์ เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก