ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มัลลิกา ผลอนันต์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ มัลลิกา ผลอนันต์ การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น: ก้าวย่างแห่งจุดเริ่มต้นเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ มัลลิกา ผลอนันต์ Lessen Difficulties: Open Communication in Sexual-Related Topics Between Mothers and Daughters นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การสำรวจระดับความสำคัญของจริยธรรมการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากมุมมองของผู้ใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร. มัลลิกา ผลอนันต์ ประเมินความพึงใจของลูกค้าสำหรับสมาคมนักวิ่งแห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนท้องถิ่น สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การวิเคราะห์ การพัฒนา และการประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การศึกษาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรกับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้โครงการ ทำดี ทำได้ ของพนักงานบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ บทความวิจัยทำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในปี 2558 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก