ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มหารัตน์สกุล มหารัตน์สกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

 

หน้าหลัก