ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มยุรี เสือคำราม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.มยุรี เสือคำราม การพัฒนารูปแบบการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐานและผังวงจรเชิงสาเหตุ THE DEVEPOPMENT OF THE THEORY-BASED EVALUATION MODLEL AND CAUSAL LOOP DIAGRAM คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

 

หน้าหลัก