ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มณฑาสินี หอมหวาน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.มณฑาสินี หอมหวาน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกแห่งอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ กระบวนการทางชีวภาพ View

 

หน้าหลัก