ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภาสิต ลีนิวา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ภาสิต ลีนิวา Integration of Psychoacoustics and Activities in Learning Environment สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก