ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภารณี อภิรมย์เสนีย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวภารณี อภิรมย์เสนีย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล อ.อังคณา สุวรรณจตุพร Kaiju คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก