ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภาณุ บุญสมบัติ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ การการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลการใช้งาน และบรรยากาศในการทำงานที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งาน Google Application ในระบบอินทราเน็ต: กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร(สุภาพร กันสุด สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณภาณุ บุญสมบัติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก