ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัสราพร รัตนชาติ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ภัสราพร รัตนชาติ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและกลยุทธ์ การค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบนห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก