ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัสพร ตั้งใจกตัญญู

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู และ ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล การประเมินตนเองเกี่ยวกับศักยภาพนักบัญชีอาชีพของบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนน้องสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทำบัญชีรับ-จ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู การบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก