ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัทริยา งามมุข

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร. ภัทริยา งามมุข การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ศิลปะ View

 

หน้าหลัก