ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัทริน หลักทอง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ อ. ภัทริน หลักทอง หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับการสร้างความปรองดองในชาติ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

 

หน้าหลัก