ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัทราวุฒิ ทรัพย์เย็น

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ภัทราวุฒิ ทรัพย์เย็น Recognizing Movement Qualities: Mapping LMA Effort Factors to Visualization of Movement ศิลปะ ทัศนศิลป์ View

 

หน้าหลัก