ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัทราวดี ธีเลอร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทราวดี ธีเลอร์ ทบทวนโครงเรื่อง และแก่นเรื่องของละครเวที คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : เรื่องที่ 1-24 (พ.ศ. 2531-2555) ศิลปะ การแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทราวดี ธีเลอร์ และ สมยศ สุขขัง Social Media ทางเลือกใหม่? ของการรายงานข่าวในภาวะวิกฤติ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ บทความวิจัย การเล่าเรื่อง และวาทกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธในละครโทรทัศน์ของวัยรุ่นไทย : เรื่อง สื่อรักสัมผัสหัวใจ The Sixth Sense นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ บทความวิจัย เรื่องเล่า และวาทกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธในละครโทรทัศน์แนวผีของวัยรุ่นไทย : เรื่อง รากบุญ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ ร่วมกับ นายกรทักษ์ ธาดาธีรธรรม แนะนำ Pinterest สื่อใหม่กับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ เขียนบทสารคดีโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปี 2554-2555 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ กรณีศึกษาเรื่องบาปบุญที่สะท้อนผ่านละครไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ วางแผนรูปแบบบทสคริปต์ สปอตโทรทัศน์สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก