ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น EMVIZ: the poetics of movement quality visualization. ศิลปะ งานเขียน View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Designing for movement: evaluating computational models using LMA effort qualities ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Abstracting Necessary Beauty... ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น อพลวัต-การเคลื่อนไหว 1.0 ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Eastern Farm Brand & Packaging Design Dewii Brand & Packaging Design ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Reasonable ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Happy Moment ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก