ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัทรภร สังขปรีชา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทรภร สังขปรีชา Virtual relationships: An attempt to reform in social life through internet dating services สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา The Cave of Healing: The Physical/Spiritual Detoxification and the Distinctive Healing Program for Drug Rehabilitation at Thamkrabok Monastery, Thailand วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบำบัดรักษา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. ภัทรภร สังขปรีชา ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Higher Education in Thailand and Its Influential context for Thai Tertiary Students สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร. ภัทรภร สังขปรีชา Beyond Recalling Information: Experiencing the Real World through authentic Teaching Strategies ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา The Korean Wave in Thai Society: The Popularity of Korean Television Dramas and Its Effects on the Lives of Thai Women สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ภัทรภร สังขปรีชา Cyberlove in Thai Cyberculture สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา Trusting for Authentic Friendships in the Perceptive World of Everybody Lies Online สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา A Historical Review of Media Coverage on the Southernmost Unrest of Thailand นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก