ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัทรณัชชา โชติคุณา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติภัสพร ตั้งใจกตัญญูเบญจมาศ จันอำรุง ผลกระทบของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 ต่อความสามารถในการทำกำไร กรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก