ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภพ สวัสดี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ภพ สวัสดี รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล Brand name Fashion Product Advertisements in Thai Women's Magazines: The Discourse which Reflects the Ideologies of Femininity บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก