ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 1. Competencies Needed in Oral Communication in English among Thai Undergraduate Public Relations Students: A Substantial Gap between Expectations and Reality การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 2.The Effects of using Collaborative Learning to Enhance Students’ English Speaking Achievement การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 1. Understanding Apology Speech Act: Foreign Language Acquisition and Teaching Implications การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 2. การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 3. แบบจำลองโมเดลบันได 3 ขั้น: แนวทางในการสอนการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 4. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดศักยภาพของสมองเป็นฐาน: การนำหลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์มาใช้กับการสอนภาษาต่างประเทศ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ บทความ Cooperative Learning: An Approach to Reduce Students’ Anxiety in Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ Needs Analysis for English training courses for an insurance company (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ - An Analysis of English in the Workplace The Needs of Engineers in Writing in English การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ - Using Space in Social Media to Promote Undergraduate Students’ Critical Thinking Skills การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ - Culture and Knowledge Management From Research Examinations Intercultural Interactions in Hotels in Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ Sustainable Tourism and The discerning Traveler in ASEAN. สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก