ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ อาจารย์พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ DVD นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง กล่องน้อยผจญภัย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อาจารย์พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ DVD นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง วิหคสร้างรัง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ. พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กรณีศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แดนมังกรสะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 (Personal Factors Influencing the 8 Core Moral Values A Case Study of Students Participating in the 7th Learning and Traveling in China Programme.) การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ. พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ WHIPLASH ตีให้ลั่น...เพราะฝันยังไม่จบ กรณีศึกษาการบรรลุจุดมุ่งหมายสำคัญของการลำดับภาพยนตร์ (WHIPLASH A Case Study of Achievement in the Main Goals of Film Editing) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2559 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ บทความวิชาการ เรื่อง เทคนิคการตัดต่อเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในภาพยนตร์สั้น The Fleshist นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View

 

หน้าหลัก