ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พีรวัส วรมนธนาเกียรติ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ การศึกษาเปรียบเทียบ ตำราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับแปลภาษาไทยสามสำนวน มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ แนวคิดธรรมราชา จากคติทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาลักษณะ การปกครองในบทนิพนธ์ หลีเซา มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View

 

หน้าหลัก