ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พีรยา หาญพงศ์พันธุ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ From CSR to USR: Repositioning Public Relations’ Role in University Social Responsibility Practices in Thailand นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View

 

หน้าหลัก