ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิสุดา พรหมสุทธิรักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พิสุดา พรหมสุทธิรักษ์ การตีความนัยสำคัญ ของ ฉากหน้า และความ ลุ่มลึก ในบทละครของ ออสการ์ ไวล์ด ที่ประพันธ์ขึ้นในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 1890 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View

 

หน้าหลัก