ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิศร เจนวาณิชยา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พิศร เจนวาณิชยานนท์อ.ประภากร สีทาอ.ทานตะวัน อุณาภาค Destination attributes influencing decision making in choosing Thailand of tourists from East Asian countries สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก