ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว นาวาเอกหญิงระพีพรรณ คมใส นายวีรวัต สุขประเสริฐ ทิศทางการพัฒนากำลังพลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก