ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิมพ์ศิริ ไทยสม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ พิมพ์ศิริ ไทยสม ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในเขตพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก