ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิมพ์นก เจริญพานิช

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์พิมพ์นก  เจริญพานิช Effectiveness of the  Audiolingual Method A Further Synthesis of Research through 2015 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก