ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ HTML: ภาษาเขียนเว็บ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอืนๆ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ อ.สมถวิล วิจิตรวรรณา ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก